Dobrowolne ubezpieczenie przewoźników

Dobrowolne ubezpieczenie przewoźników

OCP Przewoźnika – dobrowolne ubezpieczenie przewoźników krajowych i zagranicznych. Prowadząc działalność gospodarczą w zakresie przewozu towarów w obrocie krajowym lub międzynarodowym, przedsiębiorcy narażeni są na ryzyko poniesienia ewentualnych strat w przewożonych towarach. W transporcie krajowym odpowiedzialność przewoźnika za towar określają przepisy ustawy Prawo przewozowe, natomiast w transporcie międzynarodowym jest to Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR).

Jak wynika z tych przepisów, przewoźnik odpowiada za towar od momentu jego odbioru przez cały proces przewozu. Ze względu na dodatkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika (OCP), firmy spedycyjne chcące uniknąć ewentualnych konsekwencji finansowych powstałych strat mogą zdecydować się na wykupienie ubezpieczenia.

Co to jest OCP operatora?

Ubezpieczenie OC Przewoźnika https://dodajmocy.pl/odpowiedzialnosc-cywilna-przewoznika/ jest dobrowolne, więc podmioty zajmujące się przewozem towarów nie mają obowiązku jego wykupienia przed wykonaniem usługi przewozu. Przedmiotem OCP jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika od momentu przejęcia ładunku do momentu wydania ładunku odbiorcy. Zakup polisy OCP umożliwia przeniesienie odpowiedzialności finansowej za określone szkody na firmę ubezpieczeniową w przypadku wystąpienia konkretnej szkody. W ten sposób ubezpieczony jest chroniony podczas transportu towarów na terenie kraju lub poza jego granicami.

Kto może podpisać umowę OCP?

Umowy ubezpieczenia OC Przewoźnika mogą zawierać podmioty, firmy lub osoby fizyczne prowadzące działalność w zakresie transportu drogowego i przewozu ładunków. Należy podkreślić, że ubezpieczeniem tym mogą zostać objęci zarówno przewoźnicy (firmy transportowe) posiadający osobowość prawną, jak i przedsiębiorcy nieposiadający osobowości prawnej.

Zasięg geograficzny OCP operatora

Dobrowolne ubezpieczenie przewoźników
Dobrowolne ubezpieczenie przewoźników

OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ ma dwa rodzaje, krajowe i międzynarodowe, a ich zakres jest różny, różnica polega na zapisach aktu prawnego, a mianowicie Polskiego Regulaminu Przewozowego oraz Konwencji CMR. Każdy z tych przepisów inaczej definiuje odpowiedzialność przewoźnika, a firmy ubezpieczeniowe odpowiednio przygotowują swoje wyceny.

Zakres przedmiotowy udzielany przez poszczególne zakłady ubezpieczeń może być różny, ale można powiedzieć, że większość ochrony ubezpieczeniowej jest podobna. Firmy ubezpieczeniowe zapewniają przede wszystkim ochronę przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą przewożonego towaru na skutek określonych zdarzeń, takich jak wypadki, awarie pojazdów, pożary czy kradzieże z parkingów. Ubezpieczenie OC logistyki krajowej zazwyczaj odzwierciedla przepisy prawa przewozowego dotyczące odpowiedzialności przewoźnika:

 • Szkody w mieniu obejmujące utratę, ubytek, uszkodzenie towaru (art. 80-82 ustawy Prawo przewozowe)
 • Strata ekonomiczna spowodowana opóźnieniem w dostawie (art. 83 ust. 1 ustawy Prawo przewozowe).

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia OCP przewoźnik powinien dokładnie zapoznać się z ofertą, zwłaszcza z wyłączeniami odpowiedzialności ubezpieczyciela – okolicznościami, w których można odmówić odszkodowania, do których zaliczyć można:

 • Wykonywanie usług transportu pojazdów pomocy drogowej
 • Nieprawidłowy załadunek/rozmieszczenie towarów
 • Przekazywanie towarów osobom nieupoważnionym
 • Prowadzenie pojazdu transportowego przez osobę nieuprawnioną
 • Prowadzenie pojazdu transportowego przez osobę nietrzeźwą lub pod wpływem środków odurzających
 • Wady ukryte lub naturalne właściwości towaru
 • Parking na niestrzeżonym parkingu
 • Wjazd do niektórych krajów
 • Konfiskata lub konfiskata towarów

Należy zaznaczyć, że niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe nie stosują takich ograniczeń, jednak trzeba liczyć się z tym, że polisa będzie odpowiednio droższa.

Towary niechronione

Co prawda każdy ubezpieczyciel definiuje zakres ochrony indywidualnie, jednak w większości przypadków istnieje grupa towarów, które nie są nią objęte. Należą do nich towary wysokiego ryzyka. Większość firm ubezpieczeniowych nie uwzględnia transportu zwierząt, materiałów niebezpiecznych, alkoholu, papierosów, elektroniki, narkotyków, dzieł sztuki ani pieniędzy w swoich wycenach OCP. Wynika to z ich dużej wartości oraz specyfiki żeglugi – specjalnych wymagań żeglugowych i możliwych zagrożeń. Z drugiej strony firmy ubezpieczeniowe często oferują rozszerzenie zakresu odpowiedzialności cywilnej, z których niektóre będą dodatkowo płatne za transport towarów niebezpiecznych.

Opłata za ubezpieczenie OCP

Towarzystwa ubezpieczeniowe zazwyczaj opierają się na rocznym obrocie netto firmy z tytułu usług transportowych (im większy obrót, tym wyższa składka), rodzaju przewożonego towaru oraz kwocie gwarancji (obejmującej pełną wartość przewożonego towaru lub wartość zadeklarowaną na list przewozowy). Umowy polisy OCP często określają udział własny przewoźnika w stratach. Koszty ubezpieczenia są niższe, ale dostawca usług spedycyjnych pokrywa część strat za ewentualne szkody. Oczywiście przewoźnik zawsze może negocjować cenę polisy.

Czy warto zawrzeć umowę ubezpieczenia OCP?

Przede wszystkim należy zauważyć, że zawarcie umowy ubezpieczenia OCP może stać się koniecznością, gdyż klienci firm transportowych coraz częściej wybierają firmy posiadające takie ubezpieczenie, czasem jako warunek składania zleceń. Mają zapewnione odszkodowanie w przypadku szkody. Z drugiej strony dzięki ubezpieczeniu przewoźnik jest zwolniony z ryzyka straty finansowej w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przewozu.

Full Polisa Łukasz Wnuk
Promienna 33B
05-200 Marki
609 103 308
www.fullpolisa.pl/
Najtańsze noclegi nad morzem Previous post Najtańsze noclegi nad morzem
Implanty dentystyczne – czy mogą zastąpić prawdziwe zęby? Next post Implanty dentystyczne – czy mogą zastąpić prawdziwe zęby?